Tasarımı Kaydet  Kapat

Kurumsal

Tüzük

MADDE 1DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)”dir.

MADDE 2DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.

MADDE 3DERNEĞİN AMACI

Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.

MADDE 4DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 • 1-Derneğin amaçları doğrultusunda kapalı, açık her türlü toplantı, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum, spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder,
   
 • 2-Diğer dernekler, vakıflar ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, insan hakları ihlallerini ve ayrımcılığı önlemek için önerilerde bulunur, birlikte çalışmak hususunda plan ve programlar yapar,
   
 • 3-Eğitim gören bütün öğrencilere imkânları ölçüsünde katkıda bulunur, ayni, nakdi yardım ve kurslar ile destek olur. Öğrencilerin barınmaları için gerekli yurt, ev gibi müesseseleri inşa eder, satın alır ya da kiralar. Uluslararası üniversitelere lisans ve lisansüstü eğitim görecek elemanlar gönderir, ilmi araştırmalar sonucu hazırlanan eserleri basar. Her kademedeki eğitim kurumları ile dershane ve eğitici mahiyette eğitim kurumları açar, işletir, kurslar düzenler,
   
 • 4-Derneğin amaçlarının gerçekleşebilmesi ya da gelir sağlamak için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler kiralayabilir, ticari, sinai, kültürel faaliyette bulunur, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur,
   
 • 5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, sesli veya görüntülü yayın yapar, süreli ya da süresiz basım-yayın faaliyetlerinde bulunur, broşür yayımlanır, radyo tv, video yayınları, web sayfası hazırlar ve hazırlatır, teknolojik gelişmelerden faydalanır,
   
 • 6-İnsan haklarını zedeleyen, kişilik haklarını engelleyen ayrımcılığa karşı görüş bildirir, ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır, sonuçlarını ilgili kuruluşlarına bildirir ve önerilerde bulunur,
   
 • 7-Her türlü ayrımcılığa maruz kalmış kişilere maddi, manevi ve hukuki yardımda bulunur,
   
 • 8-Derneğin amacının gerçekleşmesi için, ilgili mevzuat içinde her türlü çalışmalarda bulunur, resmi ve özel kişi ya da kurumlarla işbirliği yapar.