AKDER WOMEN'S RIGHTS ORGANIZATION AGAINST DISCRIMINATION

  (90) 212 5290456 , Cep Tel : (90) 531 8851228

 

AKDER Olarak TÜZÜĞÜMÜZ

 

 • Madde 1 Derneğin adı “Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)”dir.
 • Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.
 • Madde 3 Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.
 • Madde 4 Dernek, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
  • 1-Derneğin amaçları doğrultusunda kapalı, açık her türlü toplantı, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum, spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder,
    
  • 2-Diğer dernekler, vakıflar ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, insan hakları ihlallerini ve ayrımcılığı önlemek için önerilerde bulunur, birlikte çalışmak hususunda plan ve programlar yapar,
    
  • 3-Eğitim gören bütün öğrencilere imkânları ölçüsünde katkıda bulunur, ayni, nakdi yardım ve kurslar ile destek olur. Öğrencilerin barınmaları için gerekli yurt, ev gibi müesseseleri inşa eder, satın alır ya da kiralar. Uluslararası üniversitelere lisans ve lisansüstü eğitim görecek elemanlar gönderir, ilmi araştırmalar sonucu hazırlanan eserleri basar. Her kademedeki eğitim kurumları ile dershane ve eğitici mahiyette eğitim kurumları açar, işletir, kurslar düzenler,
    
  • 4-Derneğin amaçlarının gerçekleşebilmesi ya da gelir sağlamak için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler kiralayabilir, ticari, sinai, kültürel faaliyette bulunur, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur,
    
  • 5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, sesli veya görüntülü yayın yapar, süreli ya da süresiz basım-yayın faaliyetlerinde bulunur, broşür yayımlanır, radyo tv, video yayınları, web sayfası hazırlar ve hazırlatır, teknolojik gelişmelerden faydalanır,
    
  • 6-İnsan haklarını zedeleyen, kişilik haklarını engelleyen ayrımcılığa karşı görüş bildirir, ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır, sonuçlarını ilgili kuruluşlarına bildirir ve önerilerde bulunur,
    
  • 7-Her türlü ayrımcılığa maruz kalmış kişilere maddi, manevi ve hukuki yardımda bulunur,
    
  • 8-Derneğin amacının gerçekleşmesi için, ilgili mevzuat içinde her türlü çalışmalarda bulunur, resmi ve özel kişi ya da kurumlarla işbirliği yapar.
 • Madde 5 Derneğin kurucularının tümü T.C. vatandaşı olup, isim, meslek, ikametgâh adres ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.
  İsim Meslek Adres Uyruk
  Sevgi Kurtulmuş M.Öğr.Gör. Kırbacı sk.No:39/8 Fatih T.C
  Serap Yaşar Avukat   Çaldıran Sk. Savaş Apt.No:11/3 B.evler      T.C
  Züheyla Zeybel
  Serbest Güzelsebzeci Sk.No:25/8 Fatih       T.C
  Şerife Kaya
  Laborant  Çobançeşme Mh.Akarsu Sk.No:7/2 B.evler T.C
  Halime Kibar
  Doktor Okumuşadam Sk.No:9/10 Fatih T.C
  A.Tuba Albayrak
  Laborant  Eminbey Sk. Şahin Apt.No:8/5 Kadıköy  T.C
  Aynur Demirel
  Laborant  Duatepe Mh. Savaş Apt. No:20/06 Feriköy    T.C
  Nİlüfer Pehlivan
  Doktor Keçeci Karabaş Mh. Dirim Sk.No:1/1 Fatih  T.C
  Leyla Şahin
  Doktor Sinanağa Mh. Aktar Yekta Sk.No:11/6 Fatih  T.C
  H.Özlem Besci
  Doktor Hobyar Mh. K.M.Paşa Cd. No:90/2 Fatih T.C
  Methibe Yıldız
  Ev hanımı   O.Yılmaz Mh. Dostlar Apt. D:5 Gebze/Kocaeli   T.C
 • Madde 6 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş olan derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Ancak yabancıların derneğe üye olabilmeleri için Türkiye’de ikamet etmeleri gerekir. Derneğe fahri üye de kabul edilir. Fahri üyelik hukuka ve insan haklarına veya derneğe çalışma ve yardımları ile hizmeti geçenlere genel kurulca tevcih edilir.
  Asli üyelik için müracaat, üye giriş beyannamesini doldurmak suretiyle yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu müracaatları tahkik ederek, en geç 30 gün içinde kararını vererek başvuru sahibine bildirir. Üyeliğe kabul için oybirliği aranır. Yönetim kurulu gerekçe göstermeksizin talebi reddedebilir, kararları kesindir.
 • Madde 7 Her üye, isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. İstifa, yönetim kuruluna verilen bir dilekçe ile olur. İstifa eden üye, geçmiş aidatlarını dernek kasasına ödemek zorundadır. Ölüm halinde üyelik düşer.
  Tüzükte ve kanunda yazılı üyelik şartlarını kaybedenler, yapılan tebligata rağmen üyelik aidatlarını ödemeyenler, dernek faaliyetlerini engelleyen veya dernek amacına aykırı hareket edenler, dernek hakkında zarar verici söz söyleyen, yazı yazan veya davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararı ile dernekten / üyelikten / çıkarılırlar.
 • Madde 8 Dernek Genel Kurulu: Derneğin en yetkili organı olup, doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü toplanır.
  a) Doğal Delegeler: Genel yönetim kurulu, denetleme kurulu, asil ve yedek üyeleriyle, kurucu üyeler, şube yönetim kurulu başkanları ve dernek merkezinde şube açılmadığı müddetçe merkez üyeleri genel kurulun doğal delegeleridir. b) Seçilmiş Delegeler: Şube genel kurulunda üye sayısına bakılmaksızın ikişer delege seçilir ve ayrıca her on üye için birer delege seçilmek suretiyle genel kurula katılma hakkına sahip olur. Onun altındaki sayılar dikkate alınmaz.
  Olağan genel kurul iki yılda bir Mart ayında toplanır. 2) Olağanüstü genel kurul toplantısı yönetim veya denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği ile yönetim kurulunun çağrısı üzerine 30 gün içerisinde yapılır. Çağrının yapılmaması halinde denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden 1/5’inin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  3) Çağrı: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması üzerine, ikinci toplantının hangi, gün yapılacağı ilanda belirtilir. İki toplantı arasında bir haftadan az süre bırakılamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri ile birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantı iki aydan daha fazla geriye bırakılamaz.
 • Madde 9 Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu ilde, ilanda belirtilen ve mülki amire bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıdır.
  İlk toplantıda yeter sayı elde edilemezse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının üye sayısının iki katından daha az olamaz.
 • Madde 10 1)Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulu için düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine giderler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemesi, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel kurul başkanına aittir. Toplantı sonunda tutulan zabıt başkan vekilleri ve katipler tarafından imzalanarak birlikte yönetim kuruluna teslim edilir.
  2)Genel kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konularda gündeme alınır.
 • Madde 11
  1) Dernek organlarının seçimi,
  2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim  ve denetim kurulunun ibra edilmesi,
  4)  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya     mevcutların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
  6) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırılması, şube kurucularına yetki verilmesi yada bunun için yönetim kurulunun görevlendirilmesi ve şubelerinin fesih edilmesi,
  7) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
  8) Derneğin fesih edilmesi,
  9) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  10) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Madde 12 Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın kararı geçerlidir. Oylama açık yapılır. Ancak yönetim ve denetleme kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Fesih kararı için 2/3 çoğunluk aranır.
 • Madde 13
  Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçildikten sonra ilk toplantılarında aralarında görev taksimi yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve sayman (muhasip üye) üyeyi belirlerler. Yönetim kurulunun başkanı, dernek başkanıdır. Genel yönetim kurulu üyeleri, iki yıl için seçilirler.
  a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  b-  Dernek genel kurulunun şube açmasını kararlaştırması halinde, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine başvurmak üzere üç kişilik kurucular kuruluna yetki vermek,
  c-  Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar alarak bunları uygulamak,
  d- Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,        
  e-  Dernek amacına uygun olarak akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere komisyon ve iştişari kurullar oluşturmak bu konuda üyelere yetki vermek,
  f-  Dernek ile ilgili yer kiralamak, gerekli demirbaşları ve eşyayı satın almak,
  g-  Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, davalarda husumete ehil olmak,
  h-  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
 • Madde 14 Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Bunun dışında da başkan veya iki üyenin isteği üzerine de toplanabilir. Yönetim kurulu kararı ile birbirini takip eden üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan azanın üyeliğini düşürebilir.
  Yönetim kurulunun üyeliğinde boşalma olunca, yedekler sırası ile asıl üyeliğe geçerler ancak yedeklerinde getirilmesinden sonra yönetim kurulu üyelerinin sayısı üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 • Madde 15 Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir:
  1)Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir, üyeler aralarında bir başkan seçerler.
  2)Kurul altı ayda bir derneğin hesaplarını, yapılan işleri denetleyerek sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna bildirir. Genel kurul toplantısından önce derneğin mali durumu gözden geçirilir ve diğer çalışmalar ile birlikte yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Madde 16 Genel kurulca seçilen yönetim ve denetleme kurulları üyelerinin ad, soyadı, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri meslek ve ikametgâhları seçimden sonra yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
 • Madde 17 Genel kurul, gerekli gördüğü takdirde şube açılmasına karar verir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli bilgileri vererek yazılı müracaatta bulunur.
  Bu başvuruda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâhları ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin bulunması gerekir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
 • Madde 18 Şube organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulundan ibarettir.
 • Madde 19 Şube genel kurulu;Şubeler bağımsız konutlu dernek iç organıdır. Merkez yönetim kurulunca onaylanmayan şube kararları, dernek merkezi için cezai ve mali sorumluluk oluşturmaz. Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulları, olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından en az bir ay önce bitirmek zorundadır.

  Şube genel kurulu, şube yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve merkez genel kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir.

  Şube yönetim kuruluna, şube genel kurulu tarafından beş asıl beş yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan iki başkan yardımcısı bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel yönetim kurulu veya yetki verilmesi halinde merkez yönetim kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içinde kendi genel kurullarını toparlarlar. Şube yönetim kurulu en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan toplantılar, ayda en az bir kez yapılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını, tüzük genel kurul ve genel yönetim kararlarına göre yürütür. Denetleme kurulu için üç asıl üç yedek üye seçilir. Denetleme kurulu her altı ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.
 • Madde 20 Bu tüzükte başka hükmü bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
 • Madde 21 Yıllık üyelik aidatı 3.000 TL.’ dir. Derneğin kuruluşunu izleyen yıllarda üyelik aidatı genel kurulca onaylanan bütçeye göre belirlenir.
 • Madde 22
  1)Üye aidatları,
  2)Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen, yemek, gezi, kermes gibi sair faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
  3) Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
  4) Bağışlar, ayni veya nakdi yardımlardan ibarettir.
 • Madde 23 Dernek aşağıda yazılı noterden tasdikli defterleri tutar.
  1)Üye kayıt defteri (Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma veya çıkarılma tarihleri ve yıllık aidat miktarları bu deftere yazılır.)
  2)Karar defteri (Yönetim kurulunun olağan ve olağan üstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır yada kararların yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır, başkan ve üyelerce imzalanır.)
  3)Gelen ve giden evrak defteri (Derneğe gelen ve giden evrak tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak deftere işlenir.)
  4) Gelir ve gider defteri (Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar alacaklar borçlar ve varlıklar bu deftere işlenir.)
  5)Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri (Her çalışma döneminde ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.)
  6)Demirbaş defteri ( Derneğe ait demirbaş eşyalara bu deftere işlenir.)
  7)Alındı belgesi kayıt defteri (Alındı belgelerinin serisi başlangıç ve bitiş numaraları verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.)
 • Madde 24 Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek parası yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği muhasip üyeler ile toplanır.
 • Madde 25 Dernekler Kanununda öngörülen toplantı nisabının sağlanması kaydıyla, genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değiştirilebilir.
 • Madde 26 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih konusunda karar verilebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin 2/3’isinin ilk genel kurulda hazır bulunması aranır. Bu çoğunluğun sağlanamaması üzerine gerçekleştirilecek ikinci genel kurulda, üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
  Fesih halinde genel kurul kararı ile derneğin mevcut mal varlığı, aynı amaçlı bir derneğe veya vakfa bağışlanır. Bu konu ile ilgili işlemler son yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülür.
 • Madde 27 Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.
 • GEÇİCİ MADDELERDerneğin ilk genel kurulu, kuruluşu izleyen altı ay içinde yapılır. İlk genel kurula kadar dernek beş kişiden oluşan geçici yönetim kurulunca yönetilir ve temsil edilir.

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği . Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.